Work vocabulary

Polish English
dział kadr human resources
kierownik manager
lider leader
personel staff
praca dorywcza odd job
praca fizyczna manual work
praca pełnoetatowa full-time job
praca tymczasowa temporary job
praca umysłowa mental work
praca w niepełnym wymiarze czasu part-time work
praca źle płatna badly paid job
pracodawca employer
pracownik employee
pracownik na pełen etat full time worker
pracownik naukowy research worker
pracownik umysłowy white-collar worker
szef boss
współpracownik colleague
wymagająca praca demanding job
zastępca deputy
zespół team

Rate this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *